Szkolne projekty a projekty biznesowe cz. 3. Projekty i procesy?

Każdy dobrze zaplanowany i profesjonalnie realizowany projekt jest podzielony na etapy, w ramach których są realizowane procesy. Warto spróbować przekonać naszych uczniów do tego typu pracy. Dzięki temu oswoją się ze świadomością, że istotny jest nie tylko produkt ale też praca, która pozwoliła do niego dość, wynikające z niej doświadczenia i ich opis.W interesującej nas metodyce Prince 2 stykamy się ze skomplikowaną mapą procesów, którą pozwoliłam sobie uprościć na potrzeby szkolne. Wygląda ona następująco

Powyższa tabela wskazuje na trzy aspekty realizacji projektów, z którymi warto już w szkole oswajać naszych uczniów:

1. W każdym projekcie są wyznaczone role i związane z nimi odpowiedzialności za poszczególne procesy. Strzałki obrazują kierunek raportowania, czyli przedstawiania efektów pracy lub składania wniosków o udzielenie koniecznych wskazówek. Buduje to tzw. ścieżkę eskalacji, której należy przestrzegać w czasie realizacji projektu.

2. Kierownik odpowiada za powodzenie projektu, rozumiane jako pomyślne uruchomienie projektu i terminowe dostarczenie produktów zgodnych z UZASADNIENIEM. Jego zadania są bardzo zróżnicowane. Kierownik, poza wkładem merytorycznym, musi wytworzyć każdorazowo aktualizację UZASADNIENIA.

3. Największe przełożenie na jakość projektu mają koordynatorzy produktów. Ich praca jest najważniejsza, dlatego nie są obarczani dodatkowymi zadaniami pozamerytorycznymi. Sprawozdania z postępów prac – na podstawie danych zapewnionych przez koordynatorów – tworzą kierownicy operacyjni raportujący do kierownika projektu.

W zależności od złożoności produktu, czasu trwania projektu oraz skomplikowania tematu, można zwielokrotniać liczbę etapów zarządczych, w których wytwarzane są produkty.

Dlaczego warto pokazać uczniom taką metodykę pracy przy projekcie szkolnym:

1. Dzięki takiej formie realizacji projektu uczniowie muszą zaplanować pracę w czasie, co nie zawsze jest oczywiste

2. Ułatwia ona podział na role. Nigdy nie sprzeciwiam się łączeniu ról. W przypadkach, kiedy dochodzi do dużych konfliktów – rekomenduje uczniom losowanie

3. Już samo stworzenie UZASADNIENIA pomaga lepiej zrozumieć temat. Planowanie etapów i delegowanie zadań rozwija u uczniów samoświadomość swoich kompetencji (część umie zapewnić ładną oprawę graficzną, inni świetnie prezentują, a jeszcze inni doskonale znają się na opracowywanej tematyce)

4. Poza produktem projektu, zyskujemy tzw. produkty zarządcze, takie jak:
  • UZASADNIENIE (w kolejnych aktualizowanych wesjach)
  • Podział ról
  • Plany etapów 
  • Sprawozdania z punktów kontrolnych

Dzięki tym dodatkowym dokumentom, możemy lepiej ocenić pracę uczniów. Dają nam też one obraz kompetencji związanych ze współpracą w grupie oraz kompetencji komunikacyjnych, uwidaczniających się przy tworzeniu dodatkowych materiałów. Poza strukturą UZASADNIENIA, nie daje uczniom żadnych wzorów. Sami mogą opracować takie formatki, które będą dla nich najbardziej użyteczne.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza