Szkolne projekty a projekty biznesowe cz. 1. Czym jest projekt?

Praca metodą projektu jest od wielu, wielu lat jedną z powszechniejszych. Jej zadaniem – poza wspomaganiem przyswajania wiedzy – jest umacnianie kompetencji miękkich w gronie uczniów. Czy prawdziwa metodyka zarządzania projektami wykorzystywana w biznesie może zostać zaadaptowana w praktyce szkolnej?
Jedną z powszechniejszych metod zarządzania projektami w biznesie jest metodyka Prince 2.

Z założenia jest ona w pełni skalowalna, co oznacza, że można ją stosować do projektów o różnych zasięgach czasowych oraz zróżnicowanej rozpiętości merytorycznej i tematycznej. Nie widzę zatem przeciwskazań, by zainspirować nią naszych uczniów przy realizowaniu szkolnych projektów.

Jedynym ograniczeniem metodyki jest jej przystawalność wyłącznie do projektów opartych na produktach. Oczywiście produkty mogą być tu bardzo szeroko rozumiane. Najważniejsze jednak jest to, by jeszcze przed inicjacją projektu wiedzieć dokładnie, co ma być jego efektem i znać ramowe parametry oczekiwań dotyczące tego, co chcemy wytworzyć.

Drugim ważnym wyznacznikiem metodyki Prince 2 jest ciągłe podporządkowanie wszystkich działań projektowych Uzasadnieniu Biznesowemu. Oznacza to, że na każdym etapie realizacji sprawdza się, czy projekt jest i pozostaje potrzebny i wykonalny. Uzasadnienie Biznesowe ma ustaloną strukturę. Na potrzeby projektów szkolnych możemy ją nazwać po prostu UZASADNIENIEM (terminy adaptowane dla odróżnienia od pisowni ustalonej w metodyce Prince 2 będę zapisywała wersalikami).

UZASADNIENIE musi być spisane na początku projektu oraz weryfikowane – i jeśli to konieczne aktualizowane – na jego każdym etapie. Co powinno zawierać UZASADNIENIE?

1. Podejście – opis zasad postępowania odnośnie zagadnienia, które jest przedmiotem projektu

2. Potrzeba – odpowiedzenie na pytanie, czy na pewno potrzebujemy produktu (korzyści vs. Szkody)

3. Wykonalność – czy projekt da się zrealizować, tak by wytworzyć oczekiwany produkt?

4. Korzyść – jakie korzyści zostaną osiągnięte w związku z realizacją projektu

5. Czy kontynuujemy? – przy każdej weryfikacji UZASADNIENIA uczniowie muszą odpowiedzieć na pytanie, czy dalej pracują nad projektem czy rezygnują z kolejnych etapów. To oczywiście bardzo odważne pozwolić uczniom na tego typu rozważania. Myślę jednak, że warto, choćby dla samego treningu umiejętności weryfikacji celów.Metodyka Prince 2 bardzo ciekawie i sprawnie definiuje również sam projekt, poprzez wskazanie jego najważniejszych cech:

1. Musi wprowadzić konkretną zmianę

2. Jest tymczasowy – ma określony czas trwania

3. Wielofunkcyjny – by dotrzeć do produktu trzeba korzystać z wielu kompetencji zespołu, takich jak kompetencje zarządcze, komunikacyjne, wiedza merytoryczna

4. Unikalność – nie ma dwóch takich samych projektów (doskonale tę cechę projektu można zaobserwować, jeśli kilka zespołów dąży do osiągnięcia takiego samego produktu)

5. Niepewność –jako że projekt ma wprowadzać zmiany, wiąże się z tym zawsze niepewność co do ich zasadności i powodzenia, stąd konieczność aktualizacji UZASADNIENIA.

Jak więc można zdefiniować projekt na potrzeby szkolne, posiłkując się metodyką Prince 2? Wg mnie mniej więcej tak:

PROJEKT to organizacja tymczasowa, powołana by wypracować i dostarczyć określony produkt lub produkty według uzgodnionego i systematycznie weryfikowanego UZASADNIENIA.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza